Meranie tlaku a teploty

Zákazník požadoval kompletnú dodávku a inštaláciu senzorov (certifikácia ATEX) na sledovanie teploty a tlaku plynu na trasových uzáveroch, vrátane projektovej dokumentácie a integrácie na systém SCADA zákazníka.

Ponúkame zariadenia umožňujúce vysoko kvalitné meranie tlaku a teploty v priemyselných podmienkach.

Monitoring prúdového zaťaženia

Požiadavkou zákazníka bol nepretržitý monitoring prúdového zaťaženia motorov v intervale 1 minúty až to až do úrovne 300 mA. Údaje boli analyzované a boli vyvinuté prediktívne algoritmy pre predpovedanie porúch.

Použitím špeciálneho zariadenia pre monitorovanie prúdového zaťaženia je možné odhaliť neobvyklé namáhanie strojov a zariadení (napr. dopravníkových pásov). Spolu s ďalšími typmi senzorov (napr. teploty, vibrácie alebo váhy) je možné implementovať postupy prediktívnej údržby .

Leták prúdové zaťaženie Leták prediktívna údržba

Sledovanie prevádzky strojov

Zákazník potreboval eliminovať prevádzkové situácie, kedy dochádzalo k neželenému súbehu viacerých zariadení po výpadkoch elektrickej energie.

Sledovanie prevádzky strojov umožňuje eliminovať prevádzkové situácie, kedy dochádzalo k neželenému súbehu viacerých zariadení po výpadkoch elektrickej energie. Riešenie umožňuje monitoring zopnutia ističov s následnou softvérovou podporou s notifikáciou na neželané stavy.

Protikorózna ochrana a tenzometria

Zabezpečenie meracích komponentov zapínacieho aj vypínacieho potenciálu v dvoch variantoch vyhotovenia.

Ponúkame jedinečné zariadenie vlastnej výroby, ktoré umožňuje realizovať merania protikoróznej (katódovej) ochrany líniových stavieb ako plynovody, ropovody, vodovody alebo železničné zvršky. Zariadenie je možné využiť aj na meranie tenzometrie (tlakov) líniových potrubných systémov alebo zosuvných území.